A 89/1995 (VII.14) Korm. rendelet szerint a munkáltatók kötelesek alkalmazottaik számára foglalkozás-egészségügyi (üzemorvosi) alapszolgáltatást biztosítani.

A Benyovszky Orvosi Központ szakorvosai megszervezik és elvégzik a munkaköri alkalmassági vizsgálatokat, az időszakos és soronkívüli szűréseket.

Foglalkozás-egészségügyi szolgálat: olyan, elsősorban preventív szolgálatot jelent, amelynek feladata egyrészt a munkahelyi megterhelés (fizikai, szellemi, lelki) és a munkakörnyezeti kóroki tényezők (fizikai, kémiai, biológiai, pszichoszociális, ergonómiai) felkutatása, folyamatos ellenőrzése. Másrészt javaslattétel ezek egészséget nem károsító szinten tartásának módszereire. Harmadrészt a munka adaptálása a munkavállalók képességeihez testi, szellemi és lelki egészségi állapotuknak megfelelően. Negyedrészt a munkavállalók egészségének ellenőrzése munkájukkal kapcsolatban.

Az üzemorvosi vizsgálatok ára, tartalma és gyakorisága a rendeletben kategorizált munkakörök szerint központilag meghatározott.

A Foglalkozás-egészségügyi (üzemorvosi) alapszolgáltatás tényleges vállalási díja – a Magyar Orvosi Kamara ajánlásai alapján – egyedi megállapodás során jön létre a szerződést befolyásoló tényezők figyelembe vételével (összlétszám, munkaerővándorlás, stb.).

Munkába lépés előtt foglalkozás egészségügyi vizsgálatra szükséges küldeni a munkavállalót, mely a munkáltató felelőssége.

A foglalkozás-egészségügyi szolgálat biztosításával kapcsolatos hatósági ellenőrzési jogkört az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség gyakorolja.

A Benyovszky Orvosi Központ igény szerint 6 havonta elküldi elektronikus vagy írott formában a munkavállalók üzemorvosi alkalmassági vizsgálatának lejárati idejét, hogy a munkáltató tervezni tudja, mikor hány munkavállalót kell vizsgálatra küldenie.

A munkáltató kötelessége alkalmazottainak foglalkozás-egészségügyi osztályba (A, B, C, D) történő besorolása. A munkáltató feladata a létszám, munkakör, illetve a besorolási változásokat az üzemorvos felé évente legalább egyszer, írásban jelezni.

Az eredményes együttműködés érdekében foglalkozás egészségügyi szerződés hatályba lépésekor a munkavállalói létszámot, munkaköröket és a már elkészült kockázatbecslési jegyzőkönyvet szükséges az üzemorvosnak átadni, illetve másolatban vagy elektronikus úton eljuttatni.

A szolgáltatás díja (kiszámlázásra kerülő összeg) a szerződésben rögzített létszám valamint az elvégzett többlet vizsgálatok alapján kerül megállapításra. (Többlet vizsgálatnak számít a szerződéses létszám feletti alkalmassági vizsgálatok elvégzése.) A rendeletben kötelezően előírt, kiegészítő szakorvosi vizsgálat (pl.: labor vizsgálat, tüdőszűrés, ultrahang, szemészeti vizsgálat, biológiai expozíciós mutatók laboratóriumi vizsgálatai) térítés-köteles, melynek költségei a munkáltatót terhelik.

Kategóriák

“A” foglalkozás- egészségi osztály

Gazdasági tevékenységek

 • Bányászat
 • Kohászat
 • fizikai munkakörei, valamint azon nem fizikai munkakörök munkavállalói, akik az “A” foglalkozás-egészségi osztályt indokló munkakörnyezetben töltik munkaidejük több mint 50%-át.

Ugyanebbe a foglalkozás-egészségi osztályba sorolandó:

 • rákkeltőkkel exponáltak,
 • sugárzó anyagokkal,
 • ismeretlen (mérgező hatásuk szempontjából kivizsgálatlan) anyagokkal dolgozók,
 • állatkísérletes munkakörökben foglalkoztatottak,
 • korkedvezményre jogosító munkakörökben foglalkoztatottak,
 • munkaidő-kedvezményre jogosító expozícióban alkalmazott munkavállalók,
 • a vasúti közlekedésben a forgalom lebonyolításával közvetlenül összefüggő, a légi és vízi közlekedésben szakszolgálati vizsgához kötött munkakörökben alkalmazott munkavállalók, függetlenül a tevékenység ágazati osztályától.

  “B” foglalkozás-egészségi osztály

Gazdasági tevékenységek

 • Mezőgazdaság, vadgazdálkodás és erdőgazdálkodás
 • Építőipar
 • Élelmiszerek és italok gyártása
 • Dohánytermékek gyártása
 • Textíliák gyártása
 • Ruházati termékek gyártása, szőrmekikészítés és -festés
 • Bőrkikészítés, bőrtermékek és Lábbeli gyártása
 • Fafeldolgozás
 • Kőolaj-feldolgozás és kokszgyártás
 • Vegyi alapanyagok és termékek gyártása
 • Gumi és műanyag termékek gyártása
 • Nemfém ásványi termékek gyártása
 • Nyersanyag visszanyerése hulladékból
 • Szárazföldi és csővezetékes szállítás
 • Vízi szállítás
 • Légi szállítás
 • Bútorgyártás
 • Egészségügyi és szociális ellátás
 • Állategészségügyi tevékenység
 • Nyomdaipari termékek gyártása
 • foglalkozás-egészségi osztályt indokló munkakörnyezetben töltik munkaidejük több mint 50%-át.

 “C” foglalkozás-egészségi osztály

Ebbe a foglalkozás-egészségi osztályba sorolandók az “A” foglalkozás-egészségi osztályba nem tartozó ág, ágazat, alágazat, szakágazat

 • ipari,
 • szolgáltató,
 • kutató,
 • számítástechnikai tevékenységgel kapcsolatos
 • fizikai munkakörei, valamint azon nem fizikai munkakörök munkavállalói, a “C” foglalkozás-egészségi osztályt indokló munkakörnyezetben töltik munkaidejük több mint 50%-át.

  “D” foglalkozás-egészségi osztály

Ebbe a foglalkozás-egészségi osztályba sorolandók a

 • kutatás-szervezési,
 • kulturális,
 • oktatási,
 • egyéb adminisztratív

tevékenységet végző munkavállalók, továbbá az “A”, a “B” és a “C” foglalkozás-egészségi osztályba sorolt tevékenységek nem fizikai munkaköreiben dolgozó, más osztályokba nem sorolt munkavállalói.

Vizsgálatok

Az alkalmassági vizsgálatok lebonyolításának rendje:

A dolgozók alkalmassági vizsgálatra küldéséért minden esetben a munkáltató a felelős. A munkáltató munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatot és véleményezését a “Beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra” elnevezésű nyomtatvány pontos kitöltésével és cégszerű aláírásával kéri.

A vizsgálat napján a vizsgálatra kötelezett dolgozó a megadott időpontban köteles megjelenni. Ha a dolgozó a vizsgálaton saját hibájából nem jelenik meg, munkába nem állítható. Ha a már foglalkoztatott dolgozó nem jelenik meg a számára kötelezően előírt vizsgálaton, a munkakörében való további munkavégzéstől a vizsgálat elvégzéséig el kell tiltani!

A munkaköri alkalmasság véleményezése csak a munkáltató által megjelölt munkakörre történik. Ha a dolgozó, vagy a munkáltató a döntéssel nem ért egyet, joga van a II. fokú foglalkozás-egészségügyi szervhez fellebbezni. A II. fok döntéséig a már kiadott I. fokú munkaköri orvosi alkalmassági vélemény szerint kell eljárni.

A foglalkozás-egészségügyi orvos a dolgozó vizsgálata után a „Munkaköri orvosi alkalmassági vélemény” megnevezésű nyomtatványon alkalmas, nem alkalmas, vagy ideiglenesen nem alkalmas véleményt ad. Az orvos az adott munkakör ellátására vonatkozó korlátozásokat is előírhat, továbbá a vizsgálati eredmények alapján a rendeletekben javasoltaknál rövidebb érvényességi időt is megállapíthat.

Az alkalmassági vélemény 1 példányban készül a munkaügy számára, melyet a munkavállalónak ad át az egészségügyi szolgáltató.

A munkáltató az orvosi alkalmassági vizsgálatok érvényességi idejéről köteles nyilvántartást vezetni és ennek alapján a dolgozókat időszakos orvosi vizsgálatra küldeni.

Azon munkavállaló esetében, akit azonos munkakörben ismételten foglalkoztatnak, az alkalmassági vélemény a munkaviszony megszűnését követően 6 hónapig érvényes, ha a dolgozó egészségi állapotában nem állt be változás.

Előzetes munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok

A munkáltató ezt a vizsgálatot a “Beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra” című nyomtatvány első oldalának kitöltésével kéri beut.karton-1.pdf. A vizsgálat alkalmával általános belgyógyászati, sz.e. szakorvosi vizsgálat, vizeletvizsgálat, szemészeti szűrés mindenkinél, meghatározott munkaköröknél kiegészítő szakvizsgálatok történnek.

Az előzetes munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatkor a munkavállaló hozza magával:

 • személyi igazolványát és TAJ-kártyáját,
 • „Beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra” elnevezésű kitöltött és cégszerűen aláírt nyomtatványt,
 • a foglalkozás eü. szolgálat által adott adatlapot, melynek első oldalát a munkavállaló töltse ki,
 • az egészségi állapotára vonatkozó orvosi leleteket, háziorvosa által vezetett egészségügyi kezelési kiskönyvet, esetleges munkaképességcsökkenésére, rokkantságára, baleseti-, egészségkárosodási- stb. járadék esetén az ezekre vonatkozó orvosi leleteket és határozatokat,
 • az esetlegesen szükségessé váló kiegészítő szakvizsgálat/ok/ leleteit
 • 1 éven belüli tüdőszűrő vizsgálat leletét, ha van.

Az előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálat menete:

 • a felvételes bejelentkezése
 • vizeletvizsgálat
 • anamnézis-felvétel
 • látásvizsgálat
 • általános belgyógyászati vizsgálat
 • sz.e. beutalás kiegészítő szakvizsgálatokra
 • leletek értékelése
 • tanácsadás, javaslatok
 • az alkalmassági vélemény kiadása

Időszakos munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok

A munkaköri orvosi alkalmasság vizsgálatát a “Beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra” nyomtatvány első és hátsó oldalának pontos kitöltésével és a cégszerű aláírással kell kérni beut.karton-1.pdf beut.karton-2.pdf. Az időszakos munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok gyakoriságát a munkavállaló életkora, kísérő betegségei, a munkakörülmények és az egészségkárosító tényezők figyelembe vételével a foglalkozás-egészségügyi szakorvos állapítja meg.

Az időszakos munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatkor a munkavállaló hozza magával:

 • személyi igazolványát, TAJ-kártyáját,
 • „Beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra” elnevezésű, a hátoldalán pontosan kitöltött és cégszerűen aláírt nyomtatványt,
 • a foglalkozás eü. szolgálat által adott adatlapot, melynek első oldalát a munkavállaló töltse ki,
 • egészségi állapotára vonatkozó, esetleges orvosi leleteit,
 • a kiegészítő szakvizsgálat(ok) leleteit,
 • 1 éven belüli tüdőszűrő vizsgálat leletét, ha van.

Az időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálat menete:

 • a dolgozó bejelentkezése
 • vizeletvizsgálat
 • a korábban felvett anamnézis kiegészítése
 • látásvizsgálat
 • általános belgyógyászati vizsgálat
 • sz.e. beutalás kiegészítő szakvizsgálatokra
 • leletek értékelése
 • tanácsadás, javaslatok
 • az alkalmassági vélemény kiadása

Soron kívüli munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatot kezdeményezhet:

a) munkáltató

 • ha a dolgozó a munkáját valami miatt nem tudja biztonságosan ellátni, pontosan megjelölve a vizsgálat kérésének okát
 • ha a dolgozó 30 napot meghaladó ideig volt keresőképtelen, munkába állítása előtt
 • ha alkalmazottja GYES-ről, GYED-ről jött vissza – a munkafelvétel előtt
 • ha a dolgozó túlmunkát végez vagy rendszeresen túlórázik, ill. rendszeres éjszakai beosztásban dolgozik
 • ha munkakörülmények a munkahelyen megváltoztak
 • ha a dolgozót foglalkozási megbetegedés, fokozott expozíció vagy munkabaleset éri.

b) dolgozó

 • ha munkáját egészségromlás miatt biztonságosan ellátni nem tudja
 • ha aktuális egészségromlása foglalkozásával, munkájával összefügghet
 • betegség, vagy terhesség miatti munkakör változtatás céljából.

c.) foglalkozás-egészségügyi orvos

 • ha tudomására jut, hogy a dolgozónál egészségkárosodás következett be
 • ha a munkahelyen egészségkárosító hatást észlel.

d.) háziorvos vagy kezelőorvos

e.) iskolaorvos

Szakképzésre beiskolázott dolgozó esetében, ha az tanulmányait nem tudja megfelelően végezni, vagy a gyakorlati foglalkozásokon ismételten nem felel meg.

f)  ÁNTSZ

g) munkaügyi központ

A soron kívüli munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatkor a munkavállaló hozza magával:

 • személyi igazolványát, TAJ-kártyáját,
 • „Beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra” elnevezésű, az első oldalon pontosan kitöltött és cégszerűen aláírt nyomtatványt, melyen „A vizsgálat oka” – ként a „soron kívüli” szöveget kell aláhúzni,
 • a foglalkozás eü. szolgálat által adott adatlapot, melynek első oldalát a munkavállaló töltse ki,
 • soron kívüli vizsgálatot kérő szervtől írásbeli tájékoztatást, munkáltatói véleményt, stb. a kért vizsgálat indokolásához,
 • a soron kívüli orvosi alkalmassági vizsgálatot indokoló orvosi, szakorvosi leleteket, zárójelentéseket, OOSZI szakvéleményt, stb.

A soron kívüli munkaköri alkalmassági vizsgálat menete:

 • a dolgozó bejelentkezése
 • a soron kívüli vizsgálat okának tisztázása
 • állapotváltozásával kapcsolatos leletek értékelése sz.e. kiegészítő szakorvosi vizsgálatokkal
 • vizeletvizsgálat
 • a korábban felvett anamnézis kiegészítése
 • látásvizsgálat
 • általános belgyógyászati vizsgálat
 • leltek összesítése
 • tanácsadás, javaslatok
 • az alkalmassági vélemény kiadása

Záróvizsgálat

Záróvizsgálatot kell végezni – a foglalkoztatás vagy a tevékenység megszűnésekor – olyan munkaköröknél, melyek a dolgozó tartós egészségkárosodásához vezethettek.

A záróvizsgálat menete:

 • a dolgozó bejelentkezése
 • vizeletvizsgálat
 • a korábban felvett anamnézis kiegészítése
 • látásvizsgálat
 • általános belgyógyászati vizsgálat
 • munkakörhöz kötött kötelező vizsgálatok elvégzése
 • leletek összesítése
 • javaslatok
 • törzslapkivonat és záróvizsgálati lelet kiadása

Ahhoz, hogy a rendeletekben előírtak szerint lehessen végezni az orvosi alkalmassági vizsgálatokat, szükséges, hogy a cég foglalkozás-egészségügyben dolgozó orvosai és szakápolói pontosan ismerjék

 • a munkahelyeket,
 • a munkakörülményeket,
 • a munkafolyamatokat, technológiákat,
 • az alapanyagokat, adalékanyagokat, a végtermékeket, melléktermékeket, hulladékanyagokat
 • a foglalkozási ártalmak megelőzése érdekében hozott munkavédelmi szabályokat
 • egyéni védőeszközöket
 • a dolgozók és az egyes munkahelyek megbetegedési statisztikáját

Ezen adatok megismerése érdekében a foglalkozás-egészségügyi orvosoknak és a szakápolóknak szabad és korlátlan bejárást kell biztosítani a cég valamennyi munkahelyére. Új termék, technológia bevezetése, új anyagok felhasználása, új munkavédelmi szabályok és védőeszközök bevezetése stb. előtt ezekről a foglalkozás-egészségügyi szolgálatot pontosan tájékoztatni kell.

A foglalkozás-egészségügyben dolgozó orvosok és szakápolók a fenti ismeretekért titoktartási kötelezettséget vállalnak.

A foglalkozás egészségügyi szűrésben részt vett dolgozók a Benyovszky Orvosi Központban egy évre érvényes kedvezményes egészségkártyát kapnak, szakrendeléseink árából 10 – 50 %-os kedvezményre lesznek jogosultak. Az állandó és folyamatosan változó aktuális kedvezmények listája a www.egeszsegkartya.eu honlapon tekinthető meg.

Cégünk által nyújtott további szolgáltatások

Szűrések >>

Tréningek >>

Benyovszky Orvosi Központ

1089. Benyovszky Móric. u. 10. (a pesti klinikai negyedben, a Nagyvárad tértől három percre)

T.: 06 1 786 30 45 ;  06 30 336 5161

www.orvosikozpont.hu ; www.napialvas.hu